Algemene voorwaarden Dstress Beauty & Wellness

Artikel 1. Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.

Artikel 3. Prijzen

Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten.

Artikel 4. Levering

Wij zullen altijd proberen uw pakket zo snel mogelijk te leveren. Ons streven is daarin om binnen 24-48 uur te leveren. Echter kan het zijn dat door omstandigheden dit niet gehaald kan worden. Wij zullen de koper daar van op de hoogte stellen per email.
De door ons gehanteerde uiterlijke leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij bieden kopers de mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

Kopers die met ons een overeenkomst gesloten hebben kunnen gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen deze ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

Artikel 6. Eigendomsovergang

Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7. Risico

De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tot een bedrag van maximaal €500,00 tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid jegens kopers, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Onze aansprakelijkheid jegens kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde producten dan wel het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld voortvloeiende uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen, stoornissen etc. of welke bedrijfsschade dan ook. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en/of schade welke middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering door ons van de overeenkomst tussen ons en koper, tenzij schade is veroorzaakt door opzet van een van ons of een of meer van onze medewerkers.

Artikel 9. Privacy

De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 10. Klachtprocedure

Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail aan ons melden. Wij zullen proberen binnen 24 uur op een klacht te reageren.